Contact – Matthäus-Passion Huizen

Contact

Stichting Matthäus Passion Huizen

Secretariaat: Keucheniusstraat 30, 1271 BN Huizen

Bankrekening: NL24 RABO 0302 5429 14 t.n.v. Stichting Matthaus Passion Huizen

Kvk nr: 62582429

RSIN nummer 854875177

Nadere inlichtingen: Marianne Verhage, tel 06 10037222

Website: www.matthauspassionhuizen.nl

E-mail: info@matthauspassionhuizen.nl

Facebook: facebook

Twitterhttp://twitter.com/MatthausHuizen